Science Based Targets

För att öka takten i vårt klimatarbete är vi ansluta till initiativet Science Based Targets. För att lyckas nå deras högt ställda klimatmål har vi tagit fram en färdplan för vårt hållbarhetsarbete som vi hela tiden arbetar med.

Under 2019 anslöt vi på AMF Fastigheter oss till Science Based Targets. Det är ett av de viktigaste beslut AMF Fastigheter har fattat och en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete som förbinder oss att sätta våra hållbarhetsmål i linje med Parisavtalets ambitionsmål.

 

Enkelt uttryckt betyder detta att vi har vi åtagit oss att ta fram vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Fram till 2030 ska vi på AMF Fastigheter därför minska våra utsläpp av växthusgaser med mellan 76-100%.

Vad är Science Based Targets?

Science Based Targets är ett initiativ som ger företag stöd att sätta upp klimatmål i linje med vetenskapliga modeller för att följa Parisavtalets ambitionsmål. Enligt dessa ska jordens temperaturökning hållas under 2 grader, och helst inte överstiga 1,5 grader.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), the World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Science Based Targets initiatives syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapliga mål i linje med Parisavtalet.

Hur vi arbetar med Science Based Targets

AMF Fastigheters affärsidé är per definition att vara samhällsnyttig. Vårt uppdrag består i att ge avkastning till våra ca fyra miljoner pensionssparare genom värdeökning i bolagets fastighetsbestånd. Samtidigt som fastigheternas långsiktiga värde ökar, ska bolagets klimatpåverkan minska i linje med 1,5-gradersmålet.

Sedan vi gick med 2019 har vi på AMF Fastigheter lagt ett stort fokus på att ta fram mål och färdplan till Science Based Targets. Det första vi gjorde var att noga kartlägga och följa upp våra egna utsläpp genom hela värdekedjan och dokumentera våra klimatavtryck i årliga klimatbokslut. Med dessa bokslut som grund har vi sedan formulerat de klimatmål som ska styra verksamheten framåt. Våra nya mål har sedan prövats och godkänts av Science Based Targets (SBTi)

Våra Science Based Targets

Våra Science Based Targets är högt ställda, men vi anser att de är genomförbara under en tioårsperiod eftersom det är områden som vi själva har stor kontroll över. Målen ger oss en tydlig riktning och kraft att fokusera och agera på rätt saker.

 

Med våra Science Based Targets åtar vi oss att minska våra absoluta utsläpp av växthusgaser med 100 % i scope 1 och 2 till och med 2030. Vi åtar oss även att minska utsläppen av växthusgaser med 67 % per kvadratmeter i scope 3 inom samma tidsperiod.

 

Till Scope 1 räknas direkta utsläpp och till 2 och 3 indirekta utsläpp. För AMF Fastigheter utgörs bland annat scope 1 av utsläpp som rör våra egna servicebilar samt köldmedia, scope 2 av köpt energi och scope 3 av tjänsteresor, inköp och fastighetsutveckling.

Våra mål i siffror

Fram till 2030 räknar vi med 100 procents absolut minskning i Scope 1 och 2. I Scope 3 kommer vi att sätta intensitetsmål som ska minska utsläp¬pen med en viss procent per kvadrat¬meter för vårt fastighetsbestånd. Det kommer att vara ambitiösa men relevanta mål.

 

 

Utsläpp per svensk

En genomsnittlig svensk släpper ut drygt åtta ton CO2e per år. För att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål och Sveriges miljömål måste utsläppen reduceras kraftigt. De behöver mer än halveras till 2030 och sedan minska ytterligare till ”nära-noll” senast 2050 enligt Parisavtalet och senast 2045 enligt de svenska miljömålen.